Vedtægter

Vedtægter for Malerfagslærernes Lærebogsforening ved landets tekniske skoler.

§ 1 Foreningens navn.
Foreningens navn er KOBOLT og er stiftet 22. april 1995 på stiftende generalforsamling i Svendborg.

§ 2 Foreningens formål.
Dens formål er:
• at formidle udvikling af undervisningsmaterialer for malerfagets malerskoler,
• at være med til at udvikle malerfaget og synliggøre malerskolerne.
• at udbrede og udvikle medlemmernes faglige viden.
• at koordinere Kobolts sommerkursus uge. .

§ 3 Foreningens driftsmidler.
Stk. 1. Foreningens drift gennemføres ved indtægter fra rettighederne til Undervisningsmaterialer og medlemmernes kontingent samt frivillige bidrag. Et eventuelt overskud tilfalder foreningen og skal bruges til foreningens formål §2.

§ 4 Daglig ledelse og adresse.
Stk. 1. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, som forestår den overordnede ledelse af foreningen m.v., herunder dens økonomi.
Stk. 2. Formanden og kassereren tegner foreningen.
Foreningens adresse er formandens privatadresse.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse
med sit formål
Stk. 4. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er et forslag forkastet.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege personer eller udvalg til udvikling af §2.
Bestyrelsen modtager ikke honorar, dog undtagen hvis den samlede bestyrelse eller enkelte af dens medlemmer har deltaget i udvalg eller er udpeget for at opfylde ovenstående.
Stk. 6. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og forhandlinger med andre.

§ 5 Medlemskab og kontingent.
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan enhver optages, som underviser i malerfaget på en af landets tekniske skoler.
Stk. 2. Aktive medlemmer har stemmeret og er personer, som er aktive undervisere på en af de tekniske skoler, eller efterlønsmodtager som har undervist i malerfaget og har en malerfaglig tilknytning til en af landets tekniske skole.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og er personer som tidligere har undervist i malerfaget på en af de tekniske skoler.
Stk. 3. Aktive og passive medlemmer betaler kontingent.
Stk. 4. Kun aktive medlemmer kan sidde i bestyrelsen.
Stk. 5. Medlemmerne har ingen ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, men har adgang til foreningens generalforsamling ved fremmøde.
Medlemmerne har intet personligt økonomisk ansvar for foreningens forpligtelser.
Stk. 6. Modarbejder et medlem foreningens vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderende kan forlange at få sagen behandlet på den først kommende ordinære generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgang og taleret under sagens behandling.

§ 6 Generalforsamling.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang.
Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret.
Stk. 2 Den ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i Kobolts sommer kursus uge. Afvikling af generalforsamlingen er bestyrelsens ansvar, dog skal det ske i samarbejde med den skole, som afholder Kobolts sommer kursus uge.

§ 6, stk. 4
Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:
Stk. 3. Indkaldelsen skal varsles skriftligt, senest 7 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Indkaldelsen sendes direkte til medlemmernes privatadresse.
Annoncering af malerdagen sker via skolerne.
Stk. 4. Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg (3 personer).
3. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Valg af bestyrelsen.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Næste års arrangør af Kobolts sommer kursus uge
14. Eventuelt.
Stk. 5. Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal være medlemmerne i hænde senest ved generalforsamlingens start.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 3 uger efter begæring, hvis enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt har krævet dette og afholdes senest 4 uger efter.
Stk. 7 Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 9. Generalforsamlingen, tager beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Så længe afstemningen ikke påbegyndt kan der stilles ændringsforslag til indkomme forslag.
Skriftlig afstemning foretages når formanden eller 10 medlemmer har ønske derom.
Stk. 10. Næste arrangør af malerdagen aftales på generalforsamlingen.

§ 7 Valg til bestyrelsen og revision.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for en toårig periode. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, ellers konstituerer sig bestyrelsen selv, med næstformand, sekretær og øvrige medlemmer. I bestyrelsen må der kun være et medlem som er efterlønsmodtager
Stk. 2. På ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. På lige år vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 suppleanter vælges hvert år, og indtræder i den rækkefølge de er valgt.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor for en toårig periode,
således at der altid er to revisorer. Der vælges en revisorsuppleant hvert år.
Stk. 4. I bestyrelsen kan sidde højest to personer fra samme skole.

§ 8 Regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning og eventuelt bemærkninger indføres i Revisionsprotokollen, af foreningens 2 revisorer.

§ 9 Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Ændringer til foreningens vedtægter kan kun foretages hvis halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med 2/3 af stemmerne for.
Stk. 2. Hvis der er fremmødt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, skal forslaget vedtages med almindeligt flertal, for at kunne fremsættes på næste generalforsamling (eventuelt ekstraordinært indkaldt generalforsamling), hvor almindeligt flertal skal godkende vedtægtsændringen.

§ 10 Protokol.
Stk. 1. Over generalforsamlingens forhandlinger føres protokol, der kan udarbejdes på baggrund af båndoptagelser af debatten. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten, og udsendes til medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 Foreningens opløsning.
Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves, at et forslag herom opnår ¾ af de fremmødtes stemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.
Stk. 2. Såfremt foreningen ophører med at drive virksomhed i overensstemmelse med §2, skal foreningen opløses.
Ved opløsning af foreningen, vælges der på generalforsamlingen (ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling) en likviditetskomité på 3 medlemmer, der foretager de fornødne skridt til foreningens opløsning.
Stk. 3. Ingen medlemmer kan få del i eventuel formue.
Den opløsende generalforsamling vedtager hvorledes foreningens formue skal anvendes i henhold til §2.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. april 1995, med vedtagelse af ændring på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 21/6 2005.08.04